BOL (Beroeps Opleidende Leerweg)

Via de wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) kunnen werkgevers die jongeren aannemen op een BOL stageplaats (leerlingen gaan naar school en volgen gedurende hun opleiding enkele maanden stage) rekenen op een fiscale tegemoetkoming. Deze bedraagt maximaal €1200,- per jongere per jaar. Voorwaarde voor deze tegemoetkoming is dat de opleiding CREBO geregistreerd is. Dit staat vermeld in de praktijkleerovereenkomst (POK) die je met de leerling en de onderwijsinstelling sluit. Deze overeenkomst moet ook ondertekend zijn door het kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De stageplaats dient voor minimaal twee maanden te worden aangegaan. De stagevergoeding geldt naar rato: een maand stage betekent een vergoeding van €100,-.

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)

Via de wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) kunnen werkgevers die medewerkers een leerbaan aanbieden, een fiscale tegemoetkoming ontvangen. Deze kan maximaal €5500,- per jaar bedragen. Een leerbaan is een BBL opleiding: vier dagen werken, één dag school. De vermindering in het kader van de WVA bestaat uit de onderstaande componenten. 

WVA Scholing (BBL)

Een werkgever die een medewerker op een leerbaan aanneemt, maakt aanspraak op een WVA korting van maximaal €2500,- per medewerker per jaar. Bij een aanstelling van minder dan 36 uur per week, inclusief de onderwijsuren, is dit bedrag evenredig lager. Voorwaarde voor deze tegemoetkoming is dat de opleiding CREBO geregistreerd is. Dit staat vermeld in de praktijkleerovereenkomst (POK) die je met de leerling en de onderwijsinstelling sluit. Deze overeenkomst moet ook ondertekend zijn door het kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

WVA Startkwalificatie (BBL)

Een werkgever maakt aanspraak op een WVA korting van maximaal €3000,-  per medewerker per jaar als hij/zij een werkloze aanneemt op een leerbaan die bij het CWI is ingeschreven en nog geen startkwalificatie heeft. Bij een aanstelling van minder dan 46 uur per week, inclusief de onderwijsuren, is dit bedrag evenredig lager. Om voor deze vermindering afdracht in aanmerking te kunnen komen heb je een Verklaring Werkloze van het CWI nodig. Deze verklaring kun je aanvragen bij CWI Bureau Juridische Zaken.

Stapelbaar

De WVA Scholing en WVA Startkwalificatie kortingen zijn stapelbaar, waardoor een maximale korting van €5500,- per werknemer ontstaat. Voor meer informatie over de WVA Scholing en de WVA Startkwalificatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.

WVA EVC (Erkenning Verworven Competenties)
Vanaf 1 januari 2007 is de fiscale tegemoetkoming WVA EVC ingevoerd. Een werkgever die de EVC procedure betaalt voor een werknemer kan rekenen op een WVA korting van €300,- per werknemer per kalenderjaar. De werkgever moet dan wel beschikken over een schriftelijke verklaring van de EVC aanbieder dat de aanbieder voor de gevolgde EVC procedure (voorlopig) erkend is. (voorlopig) Erkende EVC aanbieders zijn aangenomen in een register dat wordt bijgehouden door het kenniscentrum EVC.

Middelen brancheorganisaties

Werkgevers kunnen in veel gevallen een beroep doen op het sectorale Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van hun brancheorganisatie. Een O&O-fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven.

Cursusoverzicht

Afspraken hierover worden gemaakt in de CAO's. De aangesloten bedrijven kunnen vervolgens gebruik van de middelen van het fonds voor hun scholingsinvesteringen. Veel fondsen bieden ook zelf een cursusoverzicht aan. De fondsen worden beheerd door de sociale partners binnen de sector.

Voorwaarden 

De exacte mogelijkheden en voorwaarden voor bijdragen in scholing kunnen per sector verschillen. In de metaalsector bijvoorbeeld kun je als werkgever financiële ondersteuning krijgen als een werknemer de Beroepsbegeleidende Leerweg volgt. Om een ander voorbeeld te geven: Woonwerk, het fonds voor de werkgevers en werknemers in de woonbranche, geeft aangesloten leden advies over geschikte scholing en geeft subsidies voor scholing aan werknemers, veelal voor opleidingen die opgenomen staan in de opleidingskalender van de branche. 

No-riskpolis

Speciaal voor werkgevers in 34 grote steden van ons land bestaat de No-riskpolis. De No-riskpolis dekt de kosten van loondoorbetaling als de jongere zich ziek meldt. 

Voorwaarden

Werkgevers kunnen voor de No-riskpolis in aanmerking komen als zij een jongere aannemen op een leerbaan op BBL-1 of BBL-2 niveau. Voorwaarde is dat de jongere geen MBO-diploma heeft en jonger is dan 23 jaar.

Terug naar Voor bedrijven
Koopgidsen Wij hebben een aantal handige koopgidsen voor u samen gesteld. Hieronder zie je de populairste. Bekijk alle koopgidsen
Civas-opleidingen